Språkløyper

Språkløyper er en nasjonal strategi som skal styrke norske elevers språk, lesing og skriving. Målet er å nå barn og elever som trenger ekstra hjelp, så tidlig som mulig. Det skal satses på å jobbe med språkløyper i fra barnehagealder og opp til videregående skole.

For barn i barnehagen er språk avgjørende for lek, læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Grunnlaget for språk legges i barnehagen, og er viktig for læring av skriving og lesing. Det legges vekt på tidlig innsats, og språkløyper ønsker å styrke de ansattes kompetanse. Språkløyper ønsker å vise de ansatte i barnehagen hvordan man jobber med språk, for å fange opp de barna som allerede i barnehagealder har utfordringer.

 

Alt i alt ønsker språkløyper å gjøre norske barn og elever godt rustet til å nå sine drømmer, og gi barna muligheter til å få brukt sitt potensiale. De skal være i stand til å bidra i vårt samfunn og føle at de er til nytte. Dette krever at de som arbeider i barnehage og skole må være motivert, inspirert og trygg på sin oppgave med å arbeide med språk, og hjelpe barn med språkvansker.

 

Hvordan jobbe med språkløyper?

Personalet i barnehagen har tilgang til digitale nettbaserte kompetanseutviklingspakker, som er utviklet av Lesesenteret. Innholdet i disse pakkene gir personalet veiledning i utviklingsarbeid, og en faglig fordypning innenfor ulike temaområder. På disse nettsidene vil det også ligge spørsmål, videoer, oppgaver og annet verktøy som personalet kan bruke for å reflektere over sin egen praksis. Det er meningen man skal ha et lærende felleskap, og gi hverandre råd og veiledning.

 

Kompetanseutviklingspakkene

-        Språk og leseaktiviteter

Barns språk er avhengige av voksne som implementerer språk og leseaktiviteter i hverdagen. Dette kan gjøres gjennom lesing og samtaler rundt bøker, da dette har stor verdi for barns språkutvikling. Målet er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike leseaktivteter.

-        Språkhverdag

Ingen barn har lik språkhverdag. Barnas språkhverdag påvirker rammer for barnets språkutvikling. Barnas språklæring bør styrkes gjennom barnehageansattes bevissthet om språklig mangfold.

-        Overgang fra barnehage til skole

Dette er en pakke som er utviklet for at representanter fra barnehage og skole skal samarbeide, og sammen bygge kompetanse.

-        Språkvansker

Alle barn er forskjellige, også barn med ulike språkvansker. Deres utfordringer med språk kommer til uttrykk på ulike måter. Gjennom forskning kan man se at det ofte er en sammenheng mellom språkvansker og sosiale vansker. I tillegg kan man gjennom forskningen se at barn med språkvansker har større risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Derfor er det viktig at vi oppdager disse så tidlig som mulig, og setter inn tiltak.